Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Rozumiem

Regulaminy kina Bajka

I

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.kinobajka.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony internetowej www.kinobajka.pl oraz zasady reklamacji i zwrotu takiego biletu.
 2. Administratorem strony internetowej www.kinobajka.pl jest „Gemini Film” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej „Gemini Film”), ul. Idziego Radziszewskiego 8/118, 20-039 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod KRS 0000221163, posiadająca REGON 430436411 oraz NIP 7121007335

 Widz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed zakupem lub rezerwacją biletu.

2. ZAKUP BILETU

 1. Zakup biletu następuje poprzez złożenie za pośrednictwem strony www.kinobajka.pl zamówienia na bilet oraz dokonanie zapłaty należności wynikającej z zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia na bilet następuje poprzez kliknięcie w zakładkę „rezerwuj/kup bilet” oraz wykonanie następujących po sobie kolejno czynności: kliknięcie przycisku zarejestruj lub zaloguj > wybór daty i seansu filmowego > wybór miejsc na sali i ilości biletów > wybór opcji „kup bilet” > wybór rodzaju biletu i kliknięcie przycisku „dalej” > złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w okno „przejdź do płatności”.
 3. Procedura zakupu biletów powinna zostać zakończona w ciągu 15 min. od momentu zaznaczenia miejsca na sali kinowej, ponieważ zbyt długi upływ czasu powoduje wygaśnięcie strony i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 4. Gemini Film ma prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem strony www.kinobajka.pl, przy czym złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 35 minut przed godziną rozpoczęcia seansu, chyba że Gemini Film postanowi inaczej.
 5. Widz ma prawo do zakupienia dowolnej ilości biletów na dany seans.
 6. Zamawiając bilet ulgowy widz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Gemini Film zastrzega, że może odmówić zamiany biletu na bilet normalny lub zwrotu biletu w przypadku nieokazania dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

3. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem strony www.kinobajka.pl możliwa jest wyłącznie za pomocą strony internetowej tpay.com, na którą nastąpi przekierowanie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Strona internetowa tpay.com administrowana jest przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „KIP”), ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, nr REGON 300878437, nr NIP 77730615792.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia może być dokonana tylko jednorazowo w całości oraz uwzględniać cenę wszystkich zamówionych biletów wraz z kosztem ich dostawy.
 4. Płatność powinna być dokonana nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie zostanie anulowane, o czym Gemini Film poinformuje wiadomością email. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Gemini Film informacji o dokonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana przez KIP jako nadpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu KIP, dostępnego na stronie tpay.com.

4. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 1. Po dokonaniu płatności widz otrzyma bilet: w formie email oraz w zakładce „moje bilety”: około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia – na adres email widza zostanie wysłana wiadomość email zawierająca bilet w postaci foto-kodu zapisanego w pliku w formacie PDF.
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego w formie email jest:
 3. a) komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
  b) drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
 4. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi kina:
 5. a) telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem biletem lub wydruku na papierze, zawierającego bilet elektroniczny foto-kod w rozmiarze nie mniejszym niż 2×2 cm,
 6. b) dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego.
 7. W przypadku wątpliwości co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik kina jest upoważniony do zażądania okazania przez widza także dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
 8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów wskazanych w § 4 pkt 2-4 niniejszego regulaminu, widz nie jest uprawniony do udziału w seansie, żądania od Gemini Film zamiany biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 9. Widz ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kinie kilku osób z tym samym biletem upoważnioną do udziału w seansie będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
 10. W przypadku, gdy widz opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu, powinien okazać pracownikowi kina bilet w sposób wskazany w pkt 4 powyzej pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu.

5. ZWROT BILETU

 1. Bilet nie zrealizowany w sposób wskazany w § 4 niniejszego regulaminu nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
 2. Widz ma prawo do zwrotu biletu:
 3. a) w przypadku, gdy foto-kod nie będzie możliwy do odczytania w kinie, mimo spełniania wymagań określonych w § 4 pkt 2 i 4 niniejszego regulaminu,
 4. b) w przypadku odwołania seansu, na który zakupiono bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,
 5. c) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego biletu leżących po stronie Gemini Film.
 6. Widz, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu: w kasie kina lub w formie e-mail na adres: kinobajka@o2.pl w dniu odwołanego seansu, na który zakupiono bilet.
 7. W przypadku określonym w § 5 pkt 2 lit. a,
 8. b) niniejszego regulaminu widz ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wyłącznie w kasie kina, w którym bilet miał być zrealizowany. Zwrot nastąpi po okazaniu biletu i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji studenckiej lub uczniowskiej), oraz adresu e-mail, który został wpisany podczas rejestracji.
 9. W przypadku zgłoszenia zwrotu biletu w kasie kina widz otrzyma zwrot płatności gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika kina. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu widz otrzyma w kasie kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.
 10. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie e-mail Gemini Film w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu albo poinformuje widza o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

6. REZERWACJA

 1. Rezerwacja biletu następuje poprzez kliknięcie w zakładkę „rezerwuj/kup” oraz wykonanie następujących po sobie kolejno czynności: kliknięcie przycisku zarejestruj lub zaloguj > wybór daty i seansu filmowego > wybór miejsc na sali i ilości biletów > wybór opcji „zarezerwuj”.
 2. Dokonanie rezerwacji powinno nastąpić jak najszybciej od momentu zaznaczenia miejsca na sali kinowej, ponieważ upływ tego czasu powoduje wygaśnięcie strony i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury rezerwacji.
 3. Gemini Film ma prawo swobodnego decydowania zarówno o możliwości rezerwacji biletu na konkretny seans, jak również o momencie rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji za pośrednictwem strony www.kinobajka.pl, przy czym rezerwacja jest możliwa nie później niż na 35 minut przed godziną rozpoczęcia seansu.
 4. Widz ma prawo do rezerwacji nie więcej niż 5 biletów na dany seans.
 5. Po dokonaniu rezerwacji Gemini Film wyśle jej potwierdzenie w formie e-mail w ciągu 5 minut od dokonania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać: dane seansu, na który zarezerwowano bilet (kino, data, sala), dane zarezerwowanych miejsc (ilość, rząd, miejsce), numer rezerwacji.
 6. Zakup zarezerwowanego biletu następuje poprzez:
 7. a) podanie w kasie imienia i nazwiska (wraz z okazaniem dokumentu ze zdjęciem),
  b) okazanie w kasie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego, c) zapłatę w kasie ceny za bilet zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Zarezerwowany bilet należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu, po tym czasie rezerwacja nie będzie gwarantowana.
 9. Gemini Film ma prawo do swobodnego decydowania o momencie usunięcia rezerwacji od 30 minut przed seansem, do rozpoczęcia danego seansu filmowego.
 10. Widz ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kinie kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasie jako pierwsza.
 11. Gemini Film nie odpowiada za niemożność zakupu zarezerwowanego biletu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym dokonanie rezerwacji albo w przypadku niemożności odbioru biletu w czasie wskazanym w pkt 8 powyżej ze względu na kolejkę przed kasą.

7. REKLAMACJE

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży i rezerwacji biletów za pośrednictwem strony www.kinobajka.pl należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kina: kinobajka@o2.pl, którego sprawa dotyczy. Adresy kin podane są na stronie www.kinobajka.pl w zakładce „kontakt”.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez widza informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w pkt 1 powyżej. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie rozpatrywana.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres widza, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Gemini Film w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 5. Decyzja Gemini Film w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Gemini Film poinformuje widza o swojej decyzji wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Gemini Film zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z widzem.

8. POSTANOWENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w kasie kina oraz na stronie www.kinobajka.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się regulamin kina.
 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.
 3. Gemini Film zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszania możliwości zakupu lub rezerwacji wszystkich lub niektórych biletów za pośrednictwem strony www.kinobajka.pl.
 4. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki stron.

 

II
REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH/ RODO

1. DANE OSOBOWE

 1. Gemini Film jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez widza w procesie zakupu lub rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej www.kinobajka.pl, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z korzystaniem przez widza z systemu rezerwacji i sprzedaży biletu za pośrednictwem strony internetowej www.kinobajka.pl, jak również w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zwrotu, rozliczenia, archiwizacji i kontaktu z widzem.
 4. Podanie danych osobowych przez widza ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej .
 5. Widzowi udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ich przenoszenia, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu upływu przedawnienia roszczenia z tytułu reklamacji usług rezerwacji i sprzedaży biletu na podstawie niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku zakupu biletu przez widza za pośrednictwem strony internetowej www.kinobajka.pl, jego dane osobowe mogą być przekazane administratorowi strony internetowej tpay.com, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, który przetwarza dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z Gemini Film. Poza tym przypadkiem dane osobowe widza przekazane Gemini Film nie będą udostępniane osobom trzecim.
 8. Gemini Film zapewnia, że przekazane dane osobowe będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

III

REGULAMIN dotyczący zakazu nagrywania lub fotografowania w Kinie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Widza w Kinie Bajka położonym w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 8, którego operatorem jest Gemini Film sp. z o.o. („Kino”), wynikające z wprowadzonych w Kinie zabezpieczeń przed nielegalnym utrwalaniem i kopiowaniem filmów w Kinie.
 2. Każda osoba, która bierze udział w seansie filmu w Kinie („Widz”) oświadcza tym samym, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. ZAKAZ NAGRYWANIA LUB FOTOGRAFOWANIA FILMU

Na sali kinowej w czasie trwania seansu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń wyświetlanego filmu.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE REGULAMINU

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Widza zakazu nagrywania lub fotografowania filmu, o którym mowa w § 2 Regulaminu, pracownik Kina ma prawo wyprosić Widza z sali kinowej.
 2. Widz zobowiązany jest w obecności pracownika Kina usunąć na jego żądanie wszelkie fotografie lub zarejestrowany obraz lub dźwięk stanowiący część filmu.
 3. Kino zawiadomi o stwierdzonym przypadku nagrywania lub fotografowania filmu i o osobie podmioty posiadające prawa autorskie do filmu lub prawa jego 7 rozpowszechniania, w szczególności producenta i dystrybutora filmu, a także Kino ma prawo zawiadomić właściwe w sprawie organy ścigania. 4. Widz, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania filmu, zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych.